Điện thoại:  0603500852
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kê khai tài sản năm 2020

UBND THÀNH PHỐ KON TUM                                                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: /PGD&ĐT-TCCB 

V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

                                                                                                                                Thành phố Kon Tum, ngày tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, phổ thông trực thuộc. Căn cứ Công văn số 475/UBND-NC ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum và Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 1. Tổ chức triển khai cho người có nghĩa vụ kê khai (có Danh sách kèm theo) thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng Mẫu bản kê khai và hướng dẫn kê khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 lần đầu theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, không kê khai Mục III “Biến động tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm”; - Mỗi người kê khai 03 bản (02 bản gửi về Phòng GD&ĐT, 01 bản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị); - Việc kê khai bổ sung, kê khai trong những năm tiếp theo, kê khai phục vụ công tác cán bộ thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 2. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cán bộ, công chức, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải kê khai bổ sung hoặc phải kê khai lại. 3. Công khai bản kể khai tài sản, thu nhập: Thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 11, Điều 12 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ (việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo hình thức công bố tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức). 4. Cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường gửi bản kê khai tài sản, thu nhập về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tổ chức cán bộ) trước 11 giờ, ngày 19/02/2021. Đề nghị cán bộ, công chức và các trường thực hiện đúng quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên (T/h); 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

 - Cán bộ Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TCCB.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động & giáo trình
Một số hình ảnh buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài tai trường Mầm non Hoa Phượng

Một số hình ảnh buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài tai trường Mầm non Hoa Phượng

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum do cô Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng GDMNTH, đã làm việc khảo sát thực tế công tác kiểm định chất lượng và công nhận lại trường đạt chuẩn quôc gia tại Trường MN Hoa Phượng, thành phố Kon Tum. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chiếu các minh chứng, đoàn đã thống nhất với chất lượng tự đánh giá của nhà trường đạt chất chấtl lượng ở cấp độ 2 và đạt trường chuẩn quốc gia ở mức độ 1. Đồng thời đoàn cũng tư vấn cho nhà trường kế hoạch cải tiến chất lượng trong thời gian tới và những năm tiếp theo để nâng cao hơn nữa chất chất lượng GD./

Copyright © EduPortal